O firmie

Biuro Rachunkowe Jerzy Cisowski z siedzibą w Lublińcu, pl. K. Mańki 8 zostało utworzone w dniu 01.02.1994 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lublińca.

Biuro Rachunkowe posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych od 25 października 1996 roku, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych został dokonany na podstawie uchwały nr 224/77/96 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (obecnie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów) z dnia 25.10.1996 r. pod numerem ewidencyjnym 1524.

Biegły Rewident Jerzy Cisowski został wpisany na listę biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerami ewidencyjnymi 8118.

Biegły rewident Agnieszka Trzepizur została wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 13277.

Mamy doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, spółek jawnych, przedsiębiorstw państwowych, firm osób fizycznych i spółdzielni.

Na zlecenie sądów dokonujemy wyceny aktywów i pasywów spółek przekształcanych, wyceny akcji oraz badania planów przekształcenia jednostek gospodarczych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zapraszam do współpracy

Oferta

Zakres oferowanych usług:

• usługi badania sprawozdań finansowych
• usługi przeglądów sprawozdań finansowych
• wyceny aktywów i pasywów spółek przekształcanych, wyceny akcji oraz badania planów przekształcenia jednostek gospodarczych
• usługi typowo księgowe
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
• rozliczenia miesięczne i roczne: podatku dochodowego, podatku VAT
• sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT i VAT
• deklaracje ZUS wysyłane drogą elektroniczną za pomocą programu PŁATNIK
• sprawy pracownicze
• listy płac
• karty wynagrodzeń
• podatek dochodowy od pracowników
• sporządzanie umów o pracę i Świadectw pracy
• sporządzanie PIT-11 i PIT-8B
• udzielanie bieżącej informacji o przepisach prawnych
• wyprowadzanie zaległości księgowych